Kontakt:

Napíšte nám:

Návštevnosť:

Anketa:

Aktuality

VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie funkcie riaditeľa(ky) Materskej školy v Nižnom Tvarožci

Obec  Nižný Tvarožec

Nižný Tvarožec č. 34, 086 02 Gaboltov

 

v zmysle § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých   zákonov v     znení neskorších predpisov a § 5 zákona NR SR  č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

 

vyhlasuje

 

VÝBEROVÉ KONANIE

 

na obsadenie funkcie riaditeľa(ky) Materskej školy v Nižnom Tvarožci

 

Kvalifikačné  predpoklady:

-  odborná a pedagogická spôsobilosť pre MŠ v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009

   Z. z.,   ktorou sa ustanovujú kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie

   pedagogických    a odborných zamestnancov

-   najmenej päť rokov výkonu pedagogickej činnosti

-  vykonanie prvej atestácie v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických

  zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých   zákonov

 

Ďalšie požiadavky:

-  bezúhonnosť a spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu v zmysle § 3 zákona

  č.  552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších    

   predpisov,

-    ovládanie štátneho jazyka

-    znalosť práce na PC

-    znalosť príslušnej legislatívy

 

 

Požadované doklady:

 

-     žiadosť o účasť na výberovom konaní

-    profesijný životopis

-    overené kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní

-    doklad o dĺžke pedagogickej praxe

-    písomný návrh rozvoja a koncepcie školy

-    zdravotná spôsobilosť

-    výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace

-    súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov pre potreby výberového

    konania podľa zákona NR SR č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov

    v znení neskorších predpisov

                                                                             

Uzávierka prijímania prihlášok je 27.04.2018

 

Prihlášky s označením „výberové konanie - MŠ Nižný Tvarožec- neotvárať“ posielajte na adresu:

 OBEC Nižný Tvarožec, Nižný Tvarožec č. 34, 086 02 Gaboltov

 

            Termín, čas a miesto výberového konania bude oznámený písomne najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením každému uchádzačoví, ktorý splnil podmienky.

               

V Nižnom Tvarožci : 17.04.2018

 

                                                                              Bc.   Dana Karnišová

                                                                              starostka obce                                                                                                                 

Zoznam aktualít

OZNAM - ZRUŠENIE Urb. schôdze
Zrušenie zhromaždenia Pozemkového spoločenstva, ur ...
Výpočet vytriedeného odpadu v ...
Výpočet vytriedeného odpadu v roku 2019
Fašiangový ples
FAŠIANGOVÝ PLES , 25. januára 2020 o 18.30 hod.
Harmonogram vývozu 2020 ...
Harmonogram vývozu 2020
OZNAM
Firma FÚRA s.r.o. oznamuje občanom
VOĽBY 2020
niznytvarozec@gmail.com
Odstávka vodovodného potrubia
Výpočet vytriedeného odpadu v ...
Výpočet vytriedeného odpadu v roku 2018
Za volebné obdobie 2014-2018 s ...
Za volebné obdobie 2014-2018 sa v našej obci zreal ...
Územný plán obce Nižný Tvarože ...
Územný plán obce Nižný Tvarožec, Zmeny a doplnky 0 ...