Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Informácia o voľnom pracovnom mieste

 24.08.2021

INFORMÁCIA O VOĽNOM PRACOVNOM MIESTE

Obec Nižný Tvarožec, zastúpená Bc. Danou Karnišovou, starostkou obce, podľa § 84, ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogického zamestnanca

Názov zamestnávateľa: Obec Nižný Tvarožec 34, 086 02 Gaboltov

Miesto výkonu práce: Základná škola Nižný Tvarožec

Adresa: Nižný Tvarožec 87

Kontakt: zsntvarozec@gmail.com

Telefón: 054/4794128

Pracovná pozícia: Pedagogický asistent

Rozsah úväzku: 100%

Termín nástupu: 01. 09. 2021

Pracovný pomer: na dobu určitú: do 31. 08. 2022-národný projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“ so skúšobnou dobou 3 mesiace.

Platové podmienky: podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme kde je funkčný plat od 738,50 €

Kvalifikačné predpoklady:

• v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov účinnej od 15.1.2020

• bezúhonnosť

• zdravotná spôsobilosť,

• ovládanie štátneho jazyka

Požadované doklady:

1. Žiadosť o prijatie do zamestnania

2. Profesijný životopis - Europass

3. Motivačný list

4. Fotokópie dokladov o vzdelaní

5. Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti

6. Lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti

7. Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. Požiadavky: samostatnosť, kreativita, flexibilita, komunikatívnosť, zodpovednosť, nadšenie, neustála spolupráca s rodičmi žiakov zo SZP a ŠVVP, znalosť s PC

Termín posielania žiadostí spolu s požadovanými dokladmi: do 27.8 2021

Žiadosti je možné doručiť:

• emailom alebo poštou na adresu Základnej školy Nižný Tvarožec 87, 086 02 Gaboltov

• obálku označiť: „Neotvárať – pracovná pozícia pedagogický asistent.“

Kontaktovaní budú iba vybraní uchádzači na osobný pohovorZoznam aktualít: