Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Zlepšenie prístupu k pitnej vode

 05.09.2022

Názov projektu: Nižný Tvarožec – zlepšenie prístupu k pitnej vode
Miesto realizácie projektu: Východné Slovensko, Prešovský kraj, okres Bardejov, obec Nižný Tvarožec
Projekt je spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
Špecifický cieľ projektu: 6.1.1 Rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania
Výška NFP: 84 455,00 EUR
Začiatok realizácie hlavných aktivít: 07/2018
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu: 11/2020

Opis projektu:

V obci Nižný Tvarožec, ktorá administratívne patrí do okresu Bardejov žije 530 obyvateľov, z toho 40,6% tvoria príslušníci MRK. Odhadovaný počet Rómov žijúcich v obci je 282, ktorí žijú v segregovanej rómskej osade mimo intravilánu obce. Predmetom predloženého projektu je zlepšenie prístupu a zásobovania pitnou vodou obyvateľov rómskej osady v obci Nižný Tvarožec prostredníctvom výstavby nového vodného zdroja – vŕtanej studne, úpravne vody vrátane potrebnej technológie, rozvodnej vodovodnej siete a 1 výdajného miesta – stojana na pitnú vodu. Nevyhnutnou súčasťou realizácie projektu je výstavba čerpacej stanice nad vrtom, vybudovanie potrebných odberných elektrických zariadení a oplotenia nového vodného zdroja.

Hlavným cieľom projektu je podpora zlepšenia prístupu k pitnej vode v lokalite segregovanej rómskej osady v obci Nižný Tvarožec. Projekt je v súlade s globálnym cieľom OP ĽZ a zlepšovaním technickej vybavenosti územia zvyšuje šance obyvateľov na rozvoj ich potenciálu a plnohodnotné začlenenie na trh práce.

Špecifické ciele projektu:

1. Vybudovať dlhodobo-udržateľný systém zásobovania pitnou vodou pre segregovanú osadu MRK v obci Nižný Tvarožec.

2. Zabezpečiť rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania.

3. Vyvolať a podporovať pozitívne zmeny v prostredí MRK jednak zlepšením dostupnosti základnej infraštruktúry slúžiacej na zásobovanie pitnou vodou, ale aj osvetovou a edukačnou činnosťou a každodennou prácou s príslušníkmi MRK a formami svojpomoci, motivácie i pozitívnych príkladov.

4. Zvýšiť zamestnanosť príslušníkov MRK z obce.

Podpora zlepšovania prístupu k pitnej vode v prostredí MRK bude mať okrem pozitívneho dopadu na obyvateľov rómskej časti obce pozitívny dopad aj na búranie bežných stereotypov vďaka senzibilizácii verejnosti voči príčinám nižšieho hygienického štandardu a zhoršeného zdravotného stavu obyvateľov MRK. Zmenou sociálnych, hygienických, pracovných a životných návykov prestanú byť príslušníci MRK vnímaní ako odlišní a zmiernia sa i predsudky ostatných obyvateľovo príslušníkoch MRK. Navrhované riešenie tak zabezpečí obyvateľom MRK trvalý dostatok kvalitnej pitnej vody. To prispeje k zvýšeniu kvality ich života, bývania a hygieny. Takisto to prispeje k zlepšeniu zdravotného stavu, čo vytvára základné predpoklady pre zlepšenie celkovej kvality života a ich integrácií.

Realizáciou projektu dôjde k naplneniu merateľných ukazovateľov projektu:

P0156 Počet osôb MRK s prístupom k pitnej vode v dôsledku realizácie projektu – 282

P0527 Počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK prostredníctvom sociálneho aspektu vo verejných obstarávaniach – 1

Cieľovou skupinou projektu je 282 obyvateľov separovanej MRK.

www.esf.gov.sk | www.minv.gov.sk

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“.